Публічний договір

1. Загальні положення

Фізична особа-підприємець Поліщук Ірина Володимирівна (далі — «Виконавець»), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник»), укласти цей Договір про надання послуг (далі – «Договір») на таких умовах:

1.1. Терміни та загальні положення

Публічний договір — це угода про надання та отримання послуг, що встановлює однакові всім Замовникам умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту акцепту Замовником.

Публічна оферта  — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір, міститься у публічній оферті.

Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Замовником умов Публічної оферти цього Договору.

Замовник — фізична особа, яка уклала з Виконавцем Договір.

Тарифи — затверджені в установленому порядку єдині тарифи сервісних послуг, якими встановлюється однаковий всім Замовникам розмір плати за надання відповідних послуг у встановлені терміни.

Сервісна послуга — діяльність Виконавця, що здійснюється на індивідуальне замовлення Замовника, для задоволення його особистих потреб і включає послуги з миття автомобіля (далі за текстом — Послуга).

Сайт — сайт Виконавця у мережі Інтернет, розташований за адресою: https://moycar.com

1.2. Акцептування договору

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцепту публічної оферти є внесення Замовником плати за  Послуги та свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.2.2. Договір вважається укладеним без подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником.

1.2.3. Замовник дає згоду дотримуватись умов договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених послуг.

1.2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору та Тарифів, які розміщені на Сайті.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з миття автомобіля, а Замовник зобов’язується прийняти та сплатити надані послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Замовник зобов’язується сплатити Виконавцю вартість послуги з миття автомобіля згідно з чинними Тарифами Виконавця.

3. Умови надання та отримання послуг

3.1. Послуги надаються за наявності у Виконавця технічної та іншої можливості надання Замовнику замовленої Послуги.

3.2. Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.

3.3. Надання послуг здійснюється Виконавцем у режимі 24 (двадцять чотири) години на добу, 7 (сім) днів на тиждень. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити час та дні надання послуг, повідомивши про це Замовника шляхом публікації змін на Сайті.

3.4. Послуги надаються після оплати Замовником Послуги у розмірі, встановленому чинним Тарифом, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів.

3.5. Виконавець надає послуги Замовнику у порядку черговості та останній не має пріоритету у черзі перед третіми особами.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надати Замовнику Послуги у порядку та строки, передбачені цим Договором та Тарифами.

4.1.2. Повідомляти Замовнику, на його вимогу, всю інформацію про хід виконання цього Договору.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вносити зміни до цього Договіру та/або Тарифів шляхом публікації їх нової редакції та/або змін до них на Сайті та розміщення на Сайті відповідного повідомлення про внесення цих змін.

4.2.2. Відмовитись від цього Договору без покладання на Виконавця відповідальності за невиконання / неналежне виконання Договору у разі, якщо Замовником не будуть дотримані всі умови цього Договору. При цьому кошти, сплачені Замовником як плата за замовлені ним послуги, не повертаються.

5. Права та обов’язки Замовника

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Внести плату за послуги Виконавця на умовах 100% передоплати у розмірах, визначених Тарифами Виконавця.

5.1.2. Замовник зобов’язаний користуватися послугами у суворій відповідності до Правил користування автомийкою.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Отримати Послуги Виконавця у порядку та строки, передбачені цим Договором та Тарифами.

6. Порядок розрахунків

6.1. Надання замовлених Замовником послуг здійснюється за передоплатою.

6.2. Замовник сплачує 100% вартості послуг у національній валюті України.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Порушенням зобов’язання є його невиконання чи неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно відбулося не з їхньої вини. Сторона вважається не винною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

7.4. У разі недотримання Замовником Правил користування тунельною мийкою, встановлених п.3.6. цього Договору Виконавець не несе відповідальності за елементи кузова автомобіля Замовника, пошкоджені під час надання послуг.

7.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно виникло внаслідок дії форс-мажорних обставин, як: пожежі, стихійні лиха, військові дії, цивільні заворушення, епідемії, блокади, страйки, землетруси, повені а також в результаті рішень або приписів органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, внаслідок яких на сторони покладаються додаткові обов’язки або встановлюються додаткові обмеження та які унеможливлюють подальше повне або часткове виконання договору, а також інші дії чи події, які існують без волі Сторін , у тому числі неналежне виконання або затримка виконання обов’язків підприємством, незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов’язано виконання своїх зобов’язань та надання послуг з боку Виконавця.

8. Строк дії договору, зміни до нього

8.1. Договір є публічним та безстроковим і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

8.2. Цей Договір публічно доводиться до відома всіх замовників шляхом його розміщення (опублікування) на Сайті Виконавця.

8.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на Сайті. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договіру, такий Замовник має право розірвати Договір, відповідно до порядку, викладеному в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався або міг дізнатися про зміни до Договору, шляхом направлення або особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у зазначений термін та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника із змінами, внесеними до Договіру.

8.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до набуття чинності змін, крім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, коли Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, чи розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

8.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши до цього шляхом розміщення повідомлення про це на своєму Сайті не пізніш як за 10 (десять) календарних днів до такого припинення.

9. Заключні положення

9.1. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та Тарифами, затвердженими Виконавцем та іншими умовами надання послуг, опублікованих на Сайті.

9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх Замовників. Ухвалення умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без винятку та доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки , обману, насильства, погрози, тяжких обставин тощо.

 

10. Реквізити Виконавця

Фізична особа підприємець

Поліщук Ірина Володимирівна

Юридична адреса: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.17-Г, кв.66

Податковий номер 2988405907

р/р UA043052990000026000006222197 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5%.

Не є платником ПДВ